Nieuwsbrief Corona – Update 18 maart 2020

 In Corona, Fiscaal

Hoe snel informatie achterhaald kan zijn of kan veranderen, blijkt wel weer in bijzondere tijden zoals heden. Waar wij gisteren nog een nieuwsbrief sturen met de tot dan toe bekende maatregelen, zijn deze inmiddels al weer achterhaald door nieuwe en aanvullende maatregelen. In deze nieuwsbrief van ook een update met de belangrijkste nieuwe en aanvullende maatregelen genomen door het kabinet. Aangezien enkele maatregelen nog nader in detail worden uitgewerkt adviseren wij u de sites en berichtgeving van de betreffende overheidsinstanties te volgen voor de actuele stand van zaken.

 

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming betreft maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Waar de tegemoetkoming onder de werktijdverkorting 75% van het loon is, wordt deze tegemoetkoming nu dus verhoogd naar 90%.

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
Deze regeling geldt nu voor zowel werknemers met een vast contract als een oproepcontract en flexibele contracten.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is ter vervanging van de huidige regeling werktijdverkorting, waarvoor geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Door Corona getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Het is niet nodig gelijk bewijsmateriaal mee te sturen, daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct en eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.  Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

 

Noodloket ondernemers

De overheid heeft een noodvoorziening beschikbaar gesteld voor bedrijven welke hard getroffen worden door het Coronavirus en welke hun omzet (bijna) volledig zien verdampen. Te denken valt dan aan horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis zoals schoonheidssalons.
Voor ondernemingen welke gevestigd zijn buiten de eigen woning wordt naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding van € 4.000 beschikbaar gesteld voor de komende 3 maanden. De precieze voorwaarden moeten door het kabinet nog uitgewerkt worden.

 

Ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers kan worden aangevraagd bij de gemeenten en er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. De aanvraagprocedure is nog niet volledig uitgewerkt maar zodra bekend volgt meer informatie door de overheid.

 

Qredits

Een grote groep kleine en startende ondernemers hebben een financiering van overheidsinstantie Qredits. Voor de ondernemers met een financiering van Qredits en geraakt worden door de coronaproblematiek biedt Qredits uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden aan waarbij de rente gedurende deze periode automatisch wordt verlaagd naar 2%.

 

Uitbreiding borgstelling MKB regeling voor MKB en ZZP

Op 16 maart 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling BMKB (borgstelling MKB) verruimd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75% waardoor banken makkelijker en sneller krediet kunnen verruimen en bedrijven de mogelijkheid hebben om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Ondernemers kunnen zich hiervoor inmiddels aanmelden bij kredietverstrekkers zoals banken.

 

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Ons mailadres: info@brockbernd.nl

 

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search