Nieuwsbrief Corona – Maart 2020

 In Corona, Fiscaal

Het coronavirus heeft grote impact op het bedrijfsleven. Wat kunt u als ondernemer doen? Een aantal mogelijkheden hebben wij verzameld in deze nieuwsbrief.

 

Aanvragen werktijdverkorting

In bijzondere situaties zoals het coronavirus heeft u misschien tijdelijk onvoldoende werk voor al uw medewerkers. U kunt dan voor de medewerkers voor wie dit geldt een WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen.

Werktijdverkorting is een tijdelijke oplossing (max 6 weken) die ondernemers meer lucht geeft. Hiervoor kunt u digitaal een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U komt in aanmerking voor werktijdverkorting als de calamiteit voor ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering door de werktijdverkorting.

Let op: een ontheffing wordt verleend vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend, er is geen terugwerkende kracht. Daarnaast kunt u alleen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u dus geen werktijdverkorting aanvragen.

ZZP’ers kunnen geen beroep doen op werktijdverkorting.

 

Aanvragen uitstel van belastingbetaling

Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen met ingang van 13 maart 2020 de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend en onderbouwd, daarbij zal een verklaring nodig zijn van een derde deskundige zoals een financieel adviseur of brancheorganisatie. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De fiscus zal de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald. Uit de verklaring van de derde deskundige moet blijken dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Aanvullend is het mogelijk een te hoge aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het lopende jaar aan te passen naar een meer passend niveau dat rekening houdt met tegenvallende omzet door het coronavirus.

 

Uitbreiding borgstelling MKB regeling voor MKB en ZZP

Op 16 maart 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling BMKB (borgstelling MKB) verruimd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75% waardoor banken makkelijker en sneller krediet kunnen verruimen en bedrijven de mogelijkheid hebben om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Ondernemers kunnen zich hiervoor inmiddels aanmelden bij kredietverstrekkers zoals banken.

 

 

Eenmanszaken/V.o.f.

ZZP’ers kunnen geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. De belangrijkste eis om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering is dat je bedrijf wel rendabel is om in de toekomst weer in je eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. U kunt de Bbz-uitkering aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

 

 

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Ons mailadres: info@brockbernd.nl

 

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search