Nieuwsbrief september 2021 – Prinsjesdag Belastingplan 2022

 In Fiscaal

Nieuwsbrief september 2021 Belastingplan 2022

Dinsdag 21 september was er weer een Prinsjesdag waarin de (belasting)plannen van het demissionair kabinet zijn gepresenteerd voor het nieuwe jaar.
De belangrijkste punten hieruit hebben wij op een rij gezet. Dit betreffen nog voorstellen welke nog goedgekeurd dienen te worden door de Tweede en Eerste Kamer.

INKOMSTENBELASTING

Box 1:

Belastingschijven

Het tarief voor de inkomstenbelasting zal komend jaar iets veranderen, deze wordt namelijk verlaagd. Het nieuwe tarief zal 37,07% worden (dit was 37,10%). Daarnaast wordt de tariefschijf verlengd naar € 69.398 (dit was € 68.507). Aan de 2e schijf veranderd niets.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2022

Belastbaar inkomen meer dan (€) 

maar niet meer dan (€) 

Tarief 2022 (%) 

1e schijf

69.398

37,07

2e schijf

69.398

49,50

 

Heffingskortingen

Voor iedereen geldt het recht op de algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk. Hoe lager je inkomen is, hoe hoger de korting. In 2022 zal deze korting iets worden verhoogd. Het afbouwpercentage wordt verlaagd van 6% naar 5,86%.

 

Zelfstandigenaftrek

Wanneer je als ondernemer voor de inkomstenbelasting voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrek wordt in mindering gebracht op je belastbare inkomen. De zelfstandigenaftrek wordt opnieuw verder afgebouwd. De maximale aftrek bedraagt in 2022 nog € 6.310 (dit was in 2021 nog € 6.670). Het plan is om dit steeds verder af te bouwen naar een aftrek van € 3.240 in 2036.

Eigen woning en hypotheekrenteaftrek

Al enige jaren wordt de hypotheekrenteaftrek lager en als compensatie daarvoor wordt het eigenwoning forfait ook lager. Deze trend zal zich komend jaar ook voort zetten.
Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ van de woning en wordt bij het inkomen geteld. Hierdoor stijgt de aftrekpost eigen woning. Het forfait zal in 2022 0,45% van de WOZ zijn (in 2021 was dit 0,50%) tot een WOZ van € 1.100.000. Boven de € 1.100.000 blijft het forfait van 2,35% gelijk.

In 2021 gold er voor de hypotheekrente nog een aftrek van 43%. In 2022 zal dit 40% zijn. In 2023 zal nog één keer een verlaging worden doorgevoerd naar 37,05%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de eerste belastingschijf.

 

Schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning

Ook in 2022 is het weer mogelijk om eenmalig een (verhoogde) schenking belastingvrij te doen voor de aanschaf van een eigen woning. In 2021 was deze vrijstelling € 105.302. De vrijstelling voor 2022 zal eind 2021 bekend gemaakt worden.

Box 2:

In 2021 is de dividendbelasting in box 2 verhoogd naar 26,9%. Dit tarief zal voor 2022 ook gaan gelden.
Pas wel op 2021 met het uitkeren van dividend wanneer je gebruik hebt gemaakt van steunmaatregelen in verband met Corona. Bij sommige maatregelen mag je namelijk geen dividend uitkeren.

Box 3:

In Box 3 zal er aan de tarieven ook niks veranderen. Wel wordt het heffingsvrij vermogen iets verhoogd naar € 50.650.
Dit heffingsvrije vermogen geldt alleen voor Box 3. Voor de toeslagen gelden andere (lagere) vermogensgrenzen.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Tarieven

De tarieven voor de Vennootschapsbelasting blijven in 2022 gelijk aan die van 2021. Wel komt er een wijziging in de schijven.
In 2022 zal in de 1e schijf 15% belasting worden berekend over een winst tot € 395.000 (in 2021 was dit € 245.000). Vanaf € 395.000 geldt het tarief van 25%.

Verliesverrekening

Met ingang van 2022 zullen de verliezen voor de vennootschapsbelasting onbeperkt voorwaarts verrekend kunnen worden. Hiermee vervalt de termijn van 6 jaar voorwaartse verliesverrekening. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar blijft ongewijzigd.
De verrekening wordt wel afgezwakt. Met ingang van 2022 kunnen verliezen (zowel de achterwaartse als voorwaartse) verrekend worden tot maximaal € 1.000.000 aan belastbare winst. Als de winst hoger is, zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere winst verrekenbaar.
Voor deze regeling geldt ook een overgangsregeling. Verliezen uit 2013 zullen vanaf 2022 weer onbeperkt verrekenbaar zijn. Verliezen uit 2012 zullen met ingang van 31 december 2021 volledig verdampen.

 

WERKGEVERS

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Sinds vorig jaar wordt er steeds meer thuisgewerkt. Vanaf 1 januari 2022 is het voor werkgevers mogelijk om een onbelaste vergoeding te verstrekken aan de werknemers voor het thuiswerken. Volgens het NIBUD bedragen de extra kosten van het thuiswerken op € 2,00 voor extra water- en elektraverbuik, verwarming en koffie e.d. Het kabinet neemt dit bedrag over en stelt € 2 per thuisgewerkte dag of dagdeel gericht vrij.
Als werkgever mag je voor een werkdag kiezen tussen een reiskostenvergoeding OF een thuiswerkvergoeding. Beide is niet toegestaan. 

 

Aandelenopties werknemers

Met ingang van 2022 wordt het voordeliger om werknemers te belonen in aandelenopties. Dit zal voor aantrekkelijk zijn voor start-ups en scale-ups.
Momenteel betaalt de werknemer belasting over aandelenopties zodra het verkregen optierecht wordt omgezet in aandelen. Dit kan voor de werknemer nadelig zijn omdat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt op dat moment voor werkgevers.
Daarom wordt het nu mogelijk het heffingsmoment uit te stellen naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Zo kan de belasting worden betaald uit de opbrengst van de verkochte aandelen.

 

WerkKostenRegeling

In 2020 en 2021 was er een verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 3%. Met ingang van 1 januari 2022 zal deze vrije ruimte weer naar 1,7% van de totale loonsom tot € 400.000 gaan. Boven deze € 400.000 wordt de vrije ruimte 1,18%.

 

VERDUURZAMING

Bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor elektrische auto’s wordt ook in 2022 weer verhoogd. In 2021 was de bijtelling nog 12%, maar vanaf 1 januari 2022 zal de bijtelling naar 16% gaan. Wel wordt de zogenoemde Tesla-taks verlaagd. Vanaf 1 januari 2022 wordt over de cataloguswaarde boven de € 35.000 belast met 22% bijtelling.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De percentages voor de milieu-investeringsaftrek worden verhoogd in 2022. Dit wordt gedaan om de investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. In 2022 gelden er 3 percentages, 27%, 36% en 45% (in 2021 was dit 13,%, 27% en 36%). Welke bedrijfsmiddelen hier onder vallen en onder welke categorie, wordt jaarlijks gepresenteerd in de Milieulijst.

Wanneer u hier nadere informatie of advies over wilt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. De voorstellen moeten nog wel goedgekeurd worden en het is dus mogelijk dat hier nog wijzigingen uit voort komen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search