Nieuwsbrief Corona 2021 update 21 januari

 In Corona, Fiscaal

Met de huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen in verband met Corona, hebben zij ook een nieuw steunpakket gepresenteerd.

In deze nieuwsbrief dan ook een update met de belangrijkste nieuwe en aanvullende maatregelen.

Aangezien er continue verbeterde inzichten komen in de uitwerking van deze maatregelen adviseren wij u de sites en berichtgeving van de betreffende instanties goed te blijven volgen voor de actuele stand van zaken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL over het 4e kwartaal 2020 kan nog aangevraagd worden tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Voor de TVL over het 1e kwartaal 2021 heeft het kabinet een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • De nieuwe subsidies voor het 1e en 2e kwartaal 2021 zijn vastgesteld op 85% van de vaste lasten;
  • Het maximum bedrag gaat van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB;
  • Met name voor de ‘kleine’ ondernemers gaat het minimale subsidiebedrag van € 750 naar € 500.

Naar verwachting zal deze regeling begin februari 2021 aangevraagd kunnen worden.

Voorraadvergoeding detailhandel

In de TVL over het 4e kwartaal 2020 was er voor bepaalde branches al een voorraadvergoeding van 5,6% opslag. Met ingang van het 1e kwartaal 2021 zal deze opslag 21% zijn met een maximum van
€ 200.000.

Starters

Tot voor kort was het voor startende ondernemingen niet mogelijk om gebruik te maken van de diverse regelingen. Dit zal nu ook gaan veranderen. De daadwerkelijke uitvoering hiervan is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit aangevraagd kunnen worden vanaf medio mei 2021.
Het gaat dan om de ondernemingen die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ook deze vergoeding zal worden verhoogd. Deze was eerst 80% en gaat nu naar 85%. De loonsomvrijstelling van 10% zal nog wel van kracht blijven.
Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW over de maanden januari, februari en maart aangevraagd worden via de site van het UWV.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Met ingang van 1 februari 2021 kan er weer TOZO aangevraagd worden. Dit kan dan met 1 maand terugwerkende kracht. Dus op 1 februari kan de aanvraag vanaf 1 januari 2021 gedaan worden en vanaf 1 maart 2021 die vanaf 1 februari.

Per 1 april gaat de zogenoemde verlengde TOZO in. In deze vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets, echter wordt deze nu niet toegevoegd.
Ook bij deze 4e regeling geldt dat dit met terugwerkende kracht aangevraagd kan worden. Oftewel op 1 mei 2021 kan de aanvraag vanaf 1 april gedaan worden.
Vanuit TOZO 4 is het niet mogelijk om nog TOZO 3 aan te vragen.

 

Evenementen

Voor evenementen wordt een garantiefonds opgericht. Dit zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van festivals. Naar verwachting zal dit vanaf 1 juli 2021 zijn, maar de precieze invulling is nog niet bekend.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betalen
De periode om uitstel van belasting of een verlenging van uitstel aan te vragen, is verlengd tot 1 juli 2021. Voor hen die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor hen die eerder in 2020 of 2021 al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.
Ook de datum waarop de terugbetaling zou gaan starten (vanaf 1 juli 2021) is verlengd met 3 maanden naar 1 oktober 2021. Vanaf die datum krijgt men 36 maanden de tijd om de schuld terug te betalen.

Thuiswerken
Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving voor belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerken kunnen vergoeden.

Reiskostenvergoeding
Ondanks het thuiswerken kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven vergoeden.

Gebruikelijk loon
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel extra voorwaarden aan verbonden.

Urencriterium
Het urencriterium welke geldt voor diverse aftrekposten in de inkomstenbelasting, is door het kabinet opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Tot deze periode wordt er dus vanuit gegaan dat dezelfde uren gemaakt worden als in een gebruikelijke situatie.

Studieschuld
Voor studenten in het mbo, hbo en wo is er een tijdelijke coronaregeling. Deze wordt nu verlengd tot en met augustus 2021. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten.
Voor de studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 de basis- en aanvullende beurs afloopt, komt er een financiële tegemoetkoming.

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Ons mailadres: info@brockbernd.nl

 

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search