Nieuwsbrief Corona – Update 21 maart 2020

 In Corona, Fiscaal

Het zijn bijzondere tijden waarbij er veel en snel nieuwe informatie beschikbaar komt ter bestrijding van de financiële gevolgen veroorzaakt door het coronavirus Covid-19.

In deze nieuwsbrief van ook een update met de belangrijkste nieuwe en aanvullende maatregelen.

Aangezien er continue verbeterde inzicht komt in de uitwerking van deze maatregelen adviseren wij u de sites en berichtgeving van de betreffende instanties te volgen voor de actuele stand van zaken.

 

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op hun leningen. Dit geldt voor financieringen tot 2,5 miljoen euro afgesloten bij ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Deze maatregel is een aanvulling van de banken op het noodpakket gepresenteerd door het kabinet en heeft als doel om kleinere ondernemingen wat lucht te geven.

Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders.

 

 

Hoge WW-premie door meer dan 30% overwerk tijdelijk niet voor bepaalde sectoren

Op grond van de premiedifferentiatieregeling moeten werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg).

Het kabinet heeft aangekondigd een aanpassing van deze regeling voor te bereiden. Deze aanpassing zal tijdelijk zijn en gaan gelden voor dit kalenderjaar.

 

 

Coulanceregeling schriftelijke arbeidsovereenkomst verlengd.

Om met ingang van 1 januari 2020 de lage WW-premie te kunnen toepassen moet er sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, welke geen oproepovereenkomst is. Er is een coulanceregeling waarbij werkgevers tot 1 april 2020 de tijd hebben om deze schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het personeelsdossier vast te leggen, zodat alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de lage WW-premie kan worden toegepast.

Vanwege het coronavirus is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom is er sprake van verlenging van deze periode tot 1 juli 2020. Werkgevers hebben dus tot en met 30 juni 2020 de tijd om dit te regelen.

Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Uiterlijk vóór 1 juli 2020 moet voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds ultimo 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

 

 

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

Indien werkgevers voor hun werknemers of een deel van hun werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting toepassen kan dit effect hebben op de pensioenopbouw van werknemers. Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. Er blijft sprake van pensioengevende diensttijd. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met het coronavirus. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd. De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  • Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

 

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Ons mailadres: info@brockbernd.nl

Disclaimer: Bovenstaande is opgesteld op basis van de op dit moment bekende voorstellen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search